ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกภาควิชาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเบ็เนวงกว้าง ทำให้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งป็ดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๕ ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกหนึ่ง เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑– ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย- พยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จึงขอเลื่อนการสอบภาควิชาการ จากเดิมวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. โดยจัดสอบ ณ อาคารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผู้เข้าสอบสามารถ ดูห้องสอบ และผังที่นั่งสอบไดืในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริเวณด้านหน้า วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และขอให้ ผู้สมัครปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยใบวันสอบ ภาควิชาการ ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู’กับบัตรประชาชน โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ และอยู่ในสภาพชัดเจน สมบูรณ์

๒. ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัว เพื่อเตรียมตัวเข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยจะเริ่มทำการ สอบตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ผู้เข้าสอบที่มาหลังเวลา ๑๓.๑๕ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๓. การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ให้สวมขุดนักเรียน นักศึกษา หรือขุดสุภาพ หากผู้เข้าสอบแต่งกายไม่ สุภาพ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (งดเสื้อยืด, กางเกงยีนส์, รองเท้าแตะ)