ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ (สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับที่ ๒ ) (สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ฉบับที่ ๓)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ (สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับที่ ๒ ) (สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ฉบับที่ ๓)

ด้วย นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๕ ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

                   วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ จึงของดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติของทุกรายวิชา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเริ่มทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้ผู้เข้าศึกษาติดตามประกาศในเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจอย่างใกล้ชิดต่อไป