ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศ  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://nursepolice.thaijobjob.com/