รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(TCAS รอบที่ ๔)) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒