พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ.(สบ ๗)(๓)) รพ.ตร.ประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ.(สบ ๗)(๓)) รพ.ตร.ประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมในพิธี โดยมีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศรับรองการสำเร็จการศึกษา มี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประดับขีดหมวกพยาบาล และติดเข็มพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ รุ่นที่ ๔๓ ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ