พ.ต.อ.หญิง ปภาณชุดา สุทธิแพทย์ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ ๔ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พ.ต.อ.หญิง ปภาณชุดา สุทธิแพทย์
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ ๔ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ ผู้รับบำเหน็จบำนาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง พลังสุขในวิชาชีพพยาบาล ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ