ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(TCAS รอบ 4)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS รอบ 4))

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒