กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (TCAS)

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS))

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒