รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือกตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑.พนักงานทั่วไป ระดับ ๑ จำนวน ๑ อัตรา

๒.พนักงานพิมพ์ ระดับ ๑ จำนวน ๑ อัตรา