ขอเชิญชวนประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ “Management in Preterm Nursing” วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิชาการชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ขอเชิญชวนประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
“Management in Preterm Nursing”
วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิชาการชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด โปรดรับสมัครและติดต่อสอบถามผลการลงทะเบียน ธุรการกลุ่มงานอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โทรและโทรสาร ๐๒-๒๕๑-๐๒๕๓ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒(CNFU อยู่ระหว่างดำเนินการ) จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมและบริการแก่สังคม 

Download Attachments