การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ