วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอขอบคุณ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจและอาจารย์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ในวัน พุธที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ