พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

Download Attachments