ประกาศ จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่ม เพื่อเข้ามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ครั้งที่2 ปี2561

ประกาศ จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่ม เพื่อเข้ามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ครั้งที่2 ปี2561

ผู้ทีมีรายชื่อเป็นตัวสำรองตามประกาศ“ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561” ให้มามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่ายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวตามเอกสาร ให้ดาวน์โหลดเอกสารการทำสัญญาและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่อยู่นี้ >> ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2561

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัวและทำสัญญาประมาณ 55,400 บาท