วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคมพ.ศ 2561 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ธ สถิตในดวงใจ ปวงราษฎร์ชาวไทย ภักดีราชัน” โดยมีพลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์   สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเทิดทูนเนื่องใวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคมพ.ศ 2561 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ธ สถิตในดวงใจ ปวงราษฎร์ชาวไทย ภักดีราชัน” โดยมีพลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์   สมพิทยานุรักษ์   ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเทิดทูนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระองค์ท่านได้มีต่อพสกนิกรชาวไทยจึงน้อมใจถวายความจงรักภักดีโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาพยาบาลตํารวจชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 44 ได้นำความรู้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาบูรณาการกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมมาใช้ในการจัดกิจกรรม