พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย.๒๕๖๑