ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561

ราละเอียดอ่านจากเอกสาร download

สำหรับผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจร่างกาย ในเอกสารการปฏิบัติตัวในการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาล(บุตรตำรวจ) ปี2561 ให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดในการปฏิบัติตัวและค่าใช้จ่ายเฉพาะเอกสารหน้า2และ3เท่านั้น