ประกาศ รายชื่อเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสมบูรณ์ หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ปี2561

ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารดาวน์โหลด
หากผู้สมัครที่ต้องการส่งหนังสือร้องเรียนแนบเอกสารดังนี้

  1. ใบหนังสือร้องเรียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบสมัครที่ปริ้นท์จากระบบ

สแกนเอกสารส่งมาที่ e-mail : info@nursepolice.go.th
หลังจากส่ง e-mail แล้ว ให้ผู้สมัครโทรมาแจ้งการส่งที่เบอร์โทร 02-2076097