ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการ อ่านได้จากเอกสารดาวน์โหลด

จำหน่ายใบสมัคร
จำหน่ายที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.30 น.
หรือดาวน์โหลดทาง website : www.nursepolice.go.th

การรับสมัคร
มาสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น.