การตรวจและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับการตรวจและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ ผศ.ดร.สาระ มุขดี พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร โดยมี พ.ต.อ.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจฯระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม สุธี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

Download Attachments