พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙)

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙) ในวันพฤหัสบดีที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ