วันที่ 26 เม.ย. 2560 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ครั้งที่ 2/2560