กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2560

กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2560