ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรในรูปแบบ E-journal เนื่องจาก ปัจจุบันวารสารได้ลดจำนวนการผลิตรูปเล่มเพื่อลดปริมาณกระดาษ และเน้นการเผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลของวารสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความของวารสารได้ที่
www.journal.nu.ac.th และหากท่านมีความประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๕๕๙๖-๘๘๓๕ ติดต่อ คุณญารัชนี หม่องนันท์ E-mail: naresuanjournal@gmail.com