ระเบียบ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาความประพฤติระเบียบวินัยนักศึกษา 2556

ระเบียบ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาความประพฤติระเบียบวินัยนักศึกษา 2556

1.ภาคผนวก
2.ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยสภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ
3.ว่าด้วยการคัดเลือกประธานสภานักศึกษาพยาบาล
4.ระเบียบ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาความประพฤติระเบียบวินัยนักศึกษา 2556