แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

TCAS – Thai university Central Admission System

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จึงขอปิด การเรียนการสอนในชั้นเรียน สำหรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจะจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์จึงขอให้นักศึกษาพยาบาลตำรวจทุกชั้นปี และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ติดตามข่าวสารและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ( http://nursepolice.go.th/ )
คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.- 23 ม.ย.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 022076290
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.-20 มี.ค.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 207 6290