พยาบาลอายุรศาสตร์(พอ.)

พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.อ.หญิง รจนาถ หอมดี
อาจารย์(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง
อาจารย์(สบ๓)