พยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ (พน.)

พ.ต.อ.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงศ์

ผศ.(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง รณิดา ถิรปาลวัฒน์

อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุขสวัสดิพร
อาจารย์(สบ๒)

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิง พรพิมล โสฬสกุลางกูร
อาจารย์(สบ๓)