พยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ (พน.)

พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท์
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์(พน.)

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุขสวัสดิพร
อาจารย์(สบ๒)

พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงศ์

ผศ.(สบ๓)

ร.ต.อ.หญิง นริสา จันทบุรี
อาจารย์(สบ๑)