พยาบาลศัลยศาสตร์(พศ.)

พ.ต.อ.หญิง อารยา โถวรุ่งเรือง
รศ.(สบ๕)

พ.ต.อ.หญิง ปริญญา แก้วสงค์
อาจารย์(สบ๔)

พ.ต.อ.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี
อาจารย์(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง อภิรมย์ เลี่ยนเครือ

อาจารย์(สบ๒)