พยาบาลศัลยศาสตร์(พศ.)

พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลศัลยศาสตร์(พศ.)

พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.อ.หญิง อารยา โถวรุ่งเรือง
รศ.(สบ๕)

พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ต.หญิง อภิรมย์ ทะดวงศร

อาจารย์(สบ๒)