พยาบาลจิตเวชศาสตร์ (พจ.)

พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี
รศ. (สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลจิตเวชศาสตร์(พจ.)

พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมั่น
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม
อาจารย์(สบ๒)
(ลาศึกษา)

พ.ต.ท.หญิง กานดา สุขมาก
อาจารย์(สบ๒)

ร.ต.อ.หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์
อาจารย์(สบ๒)